Khôi phục Sharepoint Central Administration v4 (web+pool) trong IIS bằng Powershell window server 2008

Bạn đang quản trị Sharepoint có các web chạy trên đó. Một ngày nọ bạn lỡ tay xóa website (Ví dụ: Sharepoint Central Administration v4), và xóa luôn pool của site này là: Sharepoint Central Administration v4 pool. Vì vậy bạn không thể quản trị farm này (các sites collection trên farm này vẫn chạy ok ngoại trừ site: Sharepoint Central Administration v4 đã bị die (port và DB của Sharepoint Central Administration v4 vẫn chọn, không bị xóa). Bây giờ bạn muốn khôi phục lại web Sharepoint Central Administration v4 mà không phải cài đặt lại. Ta làm các bước trên Powershell như sau:

1. Tạo 1 website trên IIS, map vào port của site Sharepoint Central Administration v4 (giải sử là: 5555), đặt tên site là: Sharepoint Central Administration v4 

2. Trên powershell: Xem các pool của Sharepoint mà có tiêu đề …Central Administration

Get-SPServiceInstance | Where-Object {$_.TypeName -eq ‘Central Administration’}

====>

Central Administration Disabled (hoặc unprivision) 5E1FEB60-87FB-4CDB-9E2E-B8607F003C90
Central Administration Online 390085E6-009F-44E5-B6F7-8FD46CCB103F

2. Tạo hàm(function) trong powershell để privision pool và approve vào site:

Function Set-WebCAApplicationPool($WebAppURL,$ApplicationPoolName){
    $apppool = [Microsoft.SharePoint.Administration.SPWebService]::AdministrationService.ApplicationPools | where {$_.Name -eq $ApplicationPoolName}
    if ($apppool -eq $null){
        write-host -foreground red “The Application Pool $ApplicationPoolName does not exist!”
        return 1
    }
    $webapp = get-spwebapplication -Identity $WebAppUrl
    if ($webapp -eq $null){
        write-host -foreground red “The Web Application $WebAppUrl does not exist!”
        return 1
    }
    $webapp.Applicationpool = $apppool
    $webApp.Update()
    $webApp.ProvisionGlobally()
    write-host -foreground green “$WebappURL Application Pool has been changed to $ApplicationPoolName”
    return 0
}

=============> Hàm trả về 0 là ok.

2, Bạn phải active thuộc tính thành online của pool đang cần thành privision là được:

Set-WebCAApplicationPool -WebAppURL “http://servername01:5555″ -ApplicationPoolName “SharePoint Central Administration v4”

 

================> ok

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s